Předplatné časopisu Téma

TÉMA

Nahoru

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisu TÉMA

Pro tištěné předplatné časopisu TÉMA zakoupené od 6. 1. 2021 (včetně) platí jiné Všeobecné obchodní podmínky >>

Smlouva o předplatném

Doručování deníku

Reklamace

Změny údajů, změny v objednávce

Marketingové akce

Ochrana dat

Podmínky placení ceny za předplatné

Trvání a ukončení smlouvy o předplatném

Závěrečná ustanovení

Zvláštní ustanovení o digitálním předplatném

Společná a závěrečná ustanovení

Příloha č. 1

Část A

Úvodní část

1. Tyto všeobecné podmínky pro dodávku týdeníku TÉMA formou předplatného (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi předplatiteli a plátci týdeníku TÉMA (dále jen „týdeník“) a jeho vydavatelem, společností MAFRA, a. s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, ID datové schránky tu3cfw9 (dále jen „vydavatel“). Každý takový smluvní vztah dále jen „smlouva o předplatném“.

2. Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván týdeník formou předplatného. Pro předplatitele platí část B všeobecných podmínek v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném. Pokud smlouvu o předplatném uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba–plátce, platí pro předplatitele ustanovení části B všeobecných podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch byla smlouva o předplatném uzavřena). Odmítne-li předplatitel právo nabyté ze smlouvy uzavřené plátcem, platí, že plnění podle smlouvy o předplatném bude poskytováno plátci.

3. Plátcem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném a platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů (§ 1767 občanského zákoníku). Pro plátce platí přiměřeně ustanovení části B o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve prospěch třetího).

4. Smlouva o předplatném se řídí českým právem (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem) s vyloučením norem kolizních.

5. Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce je povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými podmínkami a zajistit jeho souhlas s nimi ve smyslu § 1769 věta druhá občanského zákoníku.

6. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením týdeníku předplatiteli ze strany vydavatele na základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen „objednávka“) ze strany předplatitele (resp. plátce) u vydavatele, nebo zpřístupněním elektronické verze týdeníku na základě objednávky předplatitele v případě digitálního předplatného nebo doručením potvrzení (resp. potvrzením v případě telefonické objednávky) objednávky předplatiteli (resp. plátci), podle toho, který z úkonů je vydavatelem učiněn dříve.

7. Objednávku lze učinit: telefonicky na k tomu určeném telefonním čísle vydavatele, doručením řádně vyplněného předplatitelského kuponu (uveřejněného např. v týdeníku, na internetu apod.) vydavateli nebo objednávkou bez využití kuponu, doručenou osobně, poštou, elektronickou poštou, prostřednictvím SMS zprávy, nebo objednávku uskutečnit na internetu, pokud není v podmínkách marketingové akce uvedeno jinak. Povinný obsah objednávky je určen v příloze č. 1 všeobecných podmínek. Předplatitel/plátce je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje. Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, vydavatel je však podle svého uvážení oprávněn akceptovat i neúplné objednávky.

8. Akceptování objednávky potvrdí vydavatel předplatiteli nebo plátci, který ji učinil, buď písemně poštou, e-mailem, zahájením doručování týdeníku, nebo zpřístupněním elektronické verze týdeníku v případě digitálního předplatného. Předplatitel/plátce, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat údaje na potvrzení objednávky, resp. Úplnost dodávky a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit telefonicky vydavateli (příslušné telefonní spojení je uvedeno na potvrzení objednávky). Dodávání týdeníku bude prováděno podle údajů uvedených v potvrzení.

9. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, informuje vydavatel předplatitele/plátce o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru je smlouva, resp. hlasový záznam jednání o smlouvě, rovněž archivován. Stejně platí pro jejich změny.

10. Smlouvu o předplatném lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém či slovenském jazyce.

11. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady předplatitele/plátce spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb předplatitel/plátce využije, ledaže se jedná o bezplatné linky.

12. Vydavatel není povinen akceptovat objednávku ani návrhy na změnu smlouvy a není povinen o této skutečnosti osobu, která objednávku učinila, vyrozumívat.

13. Místo určení příjemce služby
V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty je vydavatel u osob, které nejsou plátci DPH, povinen s účinností od 1. 1. 2015 sledovat tzv. místo příjemce služby, které se určuje dle prováděcího nařízení EU podle následujících kritérií: Má-li osoba bydliště v jedné zemi a obvykle se zdržuje v jiné zemi, pro účely stanovení místa plnění má přednost místo, kde se obvykle zdržuje. Pouze v případě, že existuje důkaz, že poskytnutá služba je využívána v místě jejího bydliště, je místem plnění bydliště. Důvodem tohoto sledování je povinnost poskytovatele služby (MAFRA, a.s.) odvádět DPH dle místa příjemce služby. Kupující je tak povinen při objednávce jednoho vydání pomocí platební karty nebo při měsíční opakované objednávce udat, v jaké zemi se aktuálně nejvíce zdržuje (položka "Stát" - kde je možné vybrat z rozbalovací nabídky státy Evropské unie, případně stát mimo ni). V případě změny, pak musí tuto změnu neprodleně změnit ve svém profilu na adrese www.etema.cz/ctenar opět položka "Stát" hned pod údaji o kupujícím.

Část B

Smlouva o předplatném

Čl. 1 – Předmět smlouvy

Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje v případě standardního předplatného dodávat předplatiteli objednané výtisky týdeníku nebo v případě digitálního předplatného zpřístupnit aktuální objednanou elektronickou verzi týdeníku (dále jen „předplatné“) a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen „předplatitelské období“).

Čl. 2 – Doručování týdeníku

2.1 Doručování týdeníku bude zahájeno, bude- li vydavatel objednávku akceptovat, obvykle do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení objednávky vydavateli, není-li v objednávce uvedeno datum pozdější. U digitálního předplatného bude přístup k elektronické verzi týdeníku umožněn bez zbytečného odkladu po úhradě předplatného, pokud není na objednávce uvedeno datum pozdější.

2.2 U objednávek v rámci marketingové akce nelze sjednat datum zahájení doručování pozdější než jeden měsíc od data doručení objednávky.

2.3 Týdeník je v případě standardního předplatného dodán jeho vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků týdeníku. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků týdeníku tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. Vydavatel neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků týdeníku, pokud je nezavinil, zejména v případě, kdy nebudou splněny podmínky uvedené v předchozí větě. V případě digitálního předplatného je deník dodáván zpřístupněním elektronické verze předplatného na internetové adrese www.etema.cz nebo jiné adrese určené vydavatelem. Vydavatel negarantuje funkčnost a správné zobrazení digitálního obsahu, pokud uživatel použije nestandardní webový prohlížeč (za standardní prohlížeče se považují aktuální verze zejména prohlížečů IE10+, FF57+, Opera 57+, Chrome 63+ nebo Safari10+, s povoleným JavaScript, CSS styly a zobrazováním obrázků, popřípadě vhodný ekvivalent verze internetového prohlížeče v používaném přenosném zařízení). Změny po update webových prohlížečů provádí vydavatel bez zbytečného odkladu.

V případě digitálního předplatného je týdeník dodáván zpřístupněním elektronické verze předplatného na internetové adrese www.etema.cz nebo jiné adrese určené vydavatelem. Prohlížeč IE8+, FF5+, Opera 11.5+, Chrome 13+ nebo Safari6+, JavaScript, povolené Cookies a CSS styly, popřípadě vhodný ekvivalent verze internetového prohlížeče v používaném přenosném zařízení.

2.4 Týdeník bude doručován v den vydání. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení (zpřístupnění elektronické verze týdeníku) v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek; i pro tento případ však platí přiměřeně ustanovení bodu 3.3 těchto všeobecných podmínek. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení týdeníku také v případě, kdy nebude místo dodání týdeníku dosažitelné osobním automobilem.

Čl. 3 – Reklamace

3.1 Nedoručí-li vydavatel týdeník řádně a včas (nedoručení předplaceného počtu výtisků týdeníku, nedoručení v den vydání, doručení neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nezpřístupnění elektronické verze týdeníku apod.), má předplatitel právo uplatnit reklamaci u vydavatele.

3.2 V zájmu kvalitního a účinného odstranění příčin reklamace je nutné reklamaci uplatnit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne vydání výtisku, kterého se reklamace týká. Pro lhůty pro reklamace předplatitelů–spotřebitelů platí platná zákonná ustanovení.

3.3 V případě oprávněné reklamace, která bude uplatněna u vydavatele ještě v den vydání reklamovaných výtisků týdeníku a vydavatelem v tento den uznána, doručí vydavatel předplatiteli dodatečně bezvadné výtisky týdeníku nebo mu zpřístupní příslušné vydání v elektronické verzi v nejbližším možném termínu; nebude-li takové dodatečné doručení možné, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné dle článku 7. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných.

3.4 V případě oprávněné reklamace, která nebude uplatněna u vydavatele v den vydání reklamovaného výtisku, resp. nebude vydavatelem v tento den uznána, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné nebo, požádá-li o to při reklamaci předplatitel, mu vydavatel doručí dodatečně příslušné výtisky týdeníku, bude-li takové dodatečné doručení možné. Vracení poměrné části ceny za předplatné upravuje čl. 7. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných.

3.5 Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady týdeníku a uplatnění podmínek rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

3.6 Reklamace je možné uplatňovat na adrese sídla vydavatele, datovou schránkou, e-mailem na nebo na zákaznické lince 225 555 777.

Čl. 4 – Změny v údajích, změny v objednávce

4.1 Předplatitel je povinen oznámit vydavateli neprodleně každou změnu v údajích, které vydavateli sdělil za účelem poskytování předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet atd.). Vydavatel se zavazuje změnit doručování týdeníku v souladu s oznámenou změnou bez zbytečného odkladu, pokud předplatitel nepožaduje jinak. Předplatitel je oprávněn – s výjimkou digitálního předplatného – požádat vydavatele o zajištění změny způsobu placení ceny za předplatné (poštovní poukázkou, bankovním převodem, fakturou). Vydavatel se zavazuje zajistit změnu způsobu placení ceny za předplatné v souladu s touto žádostí bez zbytečného odkladu.

4.2 Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o změnu počtu a určení doručovaných výtisků týdeníku. Dojde-li v důsledku akceptace této změny vydavatelem ke zvýšení ceny za předplatné, zavazuje se předplatitel platit zvýšenou cenu za předplatné včetně doplatku za zbývající část příslušného předplatitelského období.

4.3 Nebude-li výše uvedená změna označena jako dočasná s určením doby svého trvání, bude považována za změnu trvalou.

4.4 V případě učinění změn:

a) u fyzických osob – podnikatelů i nepodnikatelů jsou písemnou formou s podpisem oprávněné osoby nebo na základě telefonické žádosti podané na oddělení péče o zákazníka (hovory jsou archivovány) vyžadovány změny těchto údajů: způsob platby, počet odebíraných výtisků, změna předplácených dnů, změna plátce, číslo účtu, kód banky.

b) u právnických osob jsou všechny změny vyžadovány písemnou formou, a to s podpisem oprávněné osoby a razítkem.

Čl. 5 – Marketingové akce

5.1 Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (popř. zvláštní slevu) předplatiteli pro případ, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatném.

5.2 Pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o předplatném, není-li v tomto článku nebo v podmínkách konkrétní marketingové akce uvedeno jinak.

5.3 Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit pouze písemně s využitím předplatitelského kuponu (uveřejněného vydavatelem např. v týdeníku, na internetu apod.) a je třeba ji vydavateli doručit poštou, osobně nebo elektronickou poštou doplněnou o sken objednávky. Vydavatel si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem (např. verbálně projeveným souhlasem, tj. na zákaznické telefonické lince nebo internetových stránkách vydavatele).

5.4 Smlouva o předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedené v podmínkách marketingové akce. V průběhu povinné doby trvání smlouvy o předplatném nemůže být snížen počet odebíraných výtisků týdeníku a stanovený rozsah dle bodu 4.2. Je-li smlouva o předplatném uzavřena se závazkem na dobu určitou, stanovenou jako povinná doba v podmínkách marketingové akce, mění se po uplynutí této doby smlouva o předplatném automaticky na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pokud s tím předplatitel nevyjádří nejméně 31 pracovních dnů před uplynutím závazku svůj nesouhlas.

5.5 Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru předplatného.

5.6 Smlouvu o předplatném uzavřenou na základě marketingové akce nelze po smluvené období (trvání závazku) vypovědět a nelze snížit počet odebíraných výtisků týdeníku (počet digitálních předplatných) dle bodu 4.2, pokud byly tyto výtisky objednány na základě marketingové akce. V případě neuhrazení ceny za předplatné za dobu trvání závazku je vydavatel oprávněn dlužnou částku za dobu trvání závazku dále vymáhat. Dlužnou částkou se rozumí rozdíl mezi již uhrazenou a celkovou částkou za předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci.

5.7 V případě neplnění závazků předplatitele plynoucích z marketingové akce je vydavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i zastavením doručování předplatného (dle bodu 8.7) a následně za období od zastavení doručování do konce uzavřeného závazku vyúčtovat smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi již uhrazenou a celkovou částkou za předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci.

5.8 Před uplynutím doby závazku z marketingové akce vydavatel na žádost předplatitele ukončí smlouvu o předplatném pouze za předpokladu, že předplatitel nejpozději do okamžiku doručení žádosti o ukončení smlouvy o předplatném uhradí vydavateli paušální odškodnění za ukončení marketingové akce před uplynutím doby trvání závazku vyplývajícího z marketingové akce ve výši stanovené v marketingové akci (to znamená rozdíl mezi již uhrazenou a zbývající částkou za předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci) a zároveň předplatitel nebude v prodlení se zaplacením jakéhokoli splatného vyúčtování ceny za předplatné či jiné služby poskytnuté vydavatelem; o takovém ukončení smlouvy o předplatném zašle vydavatel předplatiteli potvrzení.

5.9 Předplatné sjednávané podle bodu 5.1 nelze převádět.

5.10 Objednávku podle bodu 5.1 lze učinit pouze v případě, kdy objednatel nebyl kdykoliv v období posledních 6 měsíců předplatitelem týdeníku TÉMA, není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak. Počet výtisků týdeníku musí být obvyklý pro osobní potřebu (jeden výtisk/jedno digitální předplatné na jednu rodinu/jednu doručovací adresu či pro jednu právnickou osobu); v případě, že objednávka toto množství překročí, omezí vydavatel počet dodávaných výtisků/digitálních předplatných na obvyklý počet či objednávku nebude akceptovat. Vydavatel nebude objednávku podle bodu 5.1 akceptovat zejména v případě, kdy:

a) předplatitelem či plátcem byl kdykoliv v období posledních 6 měsíců objednatel, osoba, v jejíž prospěch objednatel smlouvu o předplatném uzavřel, osoba objednateli blízká či osoba žijící s ním ve společné domácnosti a dále osoba, s níž tvoří objednatel koncern (právnické osoby), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak,

b) předplatitel či plátce je v prodlení s úhradou jakékoliv částky vůči vydavateli (u internetových objednávek digitálního předplatného dojde k poskytování obsahu týdeníku v elektronické podobě, jakmile dojde k připsání příslušné částky na účet vydavatele, resp. potvrzen o zaplacení z platební brány),

c) podle uvážení vydavatele nebude bonita předplatitele nebo plátce dostačovat k úhradě jím převzatých závazků,

d) předplatitel neobjednává předplatné pro svoji osobní potřebu,

e) objednatel učiní více objednávek předplatného v rámci marketingových akcí,

f) pokud vydavatel zjistí dodatečně, že byly splněny důvody uvedené pod písm. a), b), d) anebo e), má právo od smlouvy o předplatném odstoupit.

5.11 Vydavatel je oprávněn na základě svého rozhodnutí odložit dodání zvláštního plnění podle bodu 5.1 až na dobu, kdy bude v plné výši uhrazena příslušná cena za předplatné či jím určená část předplatného. Toto rozhodnutí není povinen předplatiteli sdělovat.

5.12 Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu plátce předplatného, a to i v případě, kdy jeho příjemcem bude předplatitel jakožto osoba odlišná od plátce. Zvláštní plnění bude odesláno na adresu plátce buď jako poštovní zásilka, či kurýrní službou, a to do 30 dnů od připsání platby na účet vydavatele.

5.13 V případě vyčerpání zásob zvláštního plnění obdrží předplatitel výrobek shodných nebo vyšších parametrů, pokud není daná marketingová akce omezena počtem kusů zvláštního plnění.

5.14 Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci, bude v prodlení s úhradou předplatného (nedodržení lhůty splatnosti předpisu předplatného) nebo bude dán důvod podle bodu 5.10 písm. a), b), d) anebo e).

5.15 U marketingových akcí, u nichž je poskytováno zvláštní plnění se závazkem na více než jeden rok, je předplatitel povinen jednorázově uhradit minimálně šestiměsíční cenu za předplatné.

5.16 Nárok na poskytnutí zvláštního plnění zaniká v případě, že předplatitel uhradí předpis předplatného déle než 60 kalendářních dní po ukončení marketingové akce. Tím zároveň zaniká i závazek z marketingové akce plynoucí.

Čl. 6 – Ochrana dat a osobních údajů

6.1.1 Předplatitel, popř. plátce, nad rámec oprávnění plynoucích přímo ze zákona, souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby, které sdělil vydavateli (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla a provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození), byly pro potřeby plnění povinností vydavatele ze smlouvy o předplatném, pro účely vnitřních potřeb vydavatele (sledování a vyhodnocování hospodářské činnosti vydavatele) a pro účely marketingu prováděného vydavatelem (týkajícího se prodeje týdeníku i jiných aktivit vydavatel a dále aktivit společností tvořících s vydavatelem koncern) zpracovávány vydavatelem (nebo jím pověřenou osobou) v elektronické i jiné podobě, včetně zpracování těch z nich, které mají povahu osobních údajů, vydavatelem jako správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Předplatitel, popř. plátce, souhlasí s tím, aby výše uvedené údaje byly předávány ostatním společnostem tvořícím s vydavatelem koncern za účelem marketingu produktů těchto společností prováděného těmito společnostmi a aby byly těmito společnostmi za tímto účelem zpracovávány.

6.1.2 Předplatitel, popř. plátce, nad rámec oprávnění plynoucích přímo ze zákona, souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby, které sdělil vydavateli, a dále údaje o jeho platební morálce (v případě, že bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého závazku vůči vydavateli) byly zpřístupněny dalším zpracovatelům, případně správcům za účelem vedení a správy registru dlužníků a v rámci údajů tohoto registru zpřístupňovány třetím osobám pro jejich vnitřní potřebu. Předplatitel, popř. plátce, dále souhlasí s tím, aby vydavatel sděloval společnostem tvořícím s ním holding údaje o tom, zda je či není vůči vydavateli v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého či nepeněžitého závazku a event. výši a další základní údaje týkající se tohoto závazku.

6.2 Souhlas podle bodu 6.1.1 je poskytován na dobu do odvolání. Souhlas podle bodu 6.1.2 je poskytován na dobu do odvolání, toto odvolání se však nevztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti se splatným závazkem předaných před odvoláním souhlasu. Takovéto údaje může osoba, jíž byly předány, zpracovávat po dobu 10 let ode dne úplného uhrazení pohledávky.

6.3 Vydavatel tímto informuje každého předplatitele – fyzickou osobu, který podle bodu 6.1 poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že předplatitel má právo přístupu k nim a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

6.4 Uzavřením smlouvy o předplatném každý předplatitel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou vydavatelem či společnostmi tvořícími s vydavatelem koncern zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb vydavatele a ostatních osob uvedených v bodu 6.1.

6.5. Tento souhlas může být předplatitelem kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla vydavatele či e-mailem na adrese Předplatitel bere na vědomí, že odvolání souhlasu uděleného podle těchto všeobecných podmínek se netýká, a neznamená odvolání souhlasů udělených z jeho strany jinak (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními týkajícími se inzerce v ostatních titulech vydavatele) či souhlasů plynoucích přímo ze zákona a to – ledaže bude v odvolání výslovně stanoveno jinak – ani když zákon umožňuje jejich odvolání.

6.6 V případě, že předplatitel – fyzická osoba, poskytne vydavateli na základě uzavřené smlouvy či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o předplatném údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby vydavatel toto jeho rodné číslo využíval pro účely evidence smluv a poskytnutých plnění a aby je za tímto účelem archivoval, zpracovával a užíval.

6.7 Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

6.8 Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči zadavateli využít třetí osobu (např. společnost Creditreform, s. r. o., Kasolvenzia Česká republika, s. r. o. apod.).

6.9 Předplatitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s vydavatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam.

6.10 Vydavatel se zavazuje neužívat shora uvedené údaje k jiným než sjednaným účelům, pokud jejich užití nedovolují nebo neukládají právní předpisy.

6.11 Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

Čl. 7 – Podmínky placení ceny za předplatné

7.1 Předplatitel je povinen platit vydavateli za dodávku týdeníku (zpřístupnění jeho elektronické verze) cenu za předplatné určenou vydavatelem dle aktuálně platného ceníku vydavatele. Cena již zahrnuje náklady na dodání týdeníku u standardního předplatného. Ceník předplatného je k dispozici u vydavatele a dále v interaktivní podobě na www.etema.cz.

7.2 Každou změnu týkající se ceny předplatného je vydavatel povinen oznámit předplatitelům nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to oznámením v týdeníku nebo jiným vhodným způsobem. Změnu ceny předplatného může vydavatel oznámit předplatiteli také doručením předpisu předplatného na další předplatitelské období s uvedenou cenou předplatného pro toto období. Nesouhlasí-li předplatitel se změnou předplatného, může od smlouvy o předplatném odstoupit podle bodu 8.4. Odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení není oprávněn předplatitel, který je smluvně zavázán k dodržení délky předplatného v souvislosti s marketingovou akcí, ledaže by došlo ke zvýšení jeho ceny za předplatné bez DPH o více než 15 %.

7.3 Předplatitelská období jsou čtvrtletní, půlroční nebo roční, není-li vydavatelem stanoveno jinak. U digitálního předplatného je možné sjednat předplatné jednorázové, měsíční nebo roční.

7.4

7.4.1 Placení ceny za předplatné probíhá ve dvou režimech v závislosti na tom, je-li předplatitel

a) osobou, která není povinná k dani,

b) osobou k dani povinnou. Předplatitel (příp. plátce) uvede v objednávce, zda požaduje zasílat daňové doklady. Pokud tak učiní, bude zařazen do kategorie osob k dani povinných a budou mu zasílány daňové doklady na adresu, kterou uvede jako korespondenční nebo na e-mailovou adresu ve formátu PDF. Bez uvedené žádosti se daňové doklady nezasílají. Žádost o zasílání daňových dokladů musí být doručena vydavateli v písemné podobě (nová objednávka, změna předplatitelských údajů) či prostřednictvím jeho call centra. Zvolí-li předplatitel (příp. plátce) způsob platby předplatného fakturou, bude automaticky zařazen do režimu 7.4.1 b) ; to neplatí pro objednávky prostřednictvím internetových stránek www.etema.cz.

7.4.2 Cena za předplatné je zpravidla splatná na základě výzvy vydavatele 5–6 týdnů před předplatitelským obdobím, k němuž se platba vztahuje (vyjma prvního předplatitelského období, kdy je cena za předplatné splatná v průběhu tohoto předplatitelského období).

7.5 Placení ceny za předplatné v režimu bodu 7.4 písm. a) osobou nepovinnou k dani.

7.5.1 Cena za předplatné je splatná podle způsobu placení (7.5.3).

7.5.2 Datum splatnosti je uvedeno na písemném nebo elektronickém sdělení o výši ceny.

7.5.3 Cena za předplatné se platí těmito způsoby: prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), prostřednictvím poštovní poukázky typu A, inkasním převodem (platí i pro sporožiro), bankovním příkazem, platební kartou, na terminálech SAZKY pomocí čárového kódu vytištěného na každém předpisu předplatného, v hotovosti (popř. platební kartou) v Serviscentru vydavatele, rychlým převodem (přes internetové bankovnictví v rámci platební brány) nebo prostřednictvím GoPay peněženky. SIPO a inkasní převod nejsou oprávněni využít předplatitelé, kteří objednají předplatné prostřednictvím internetových stránek www.etema.cz. Platbu platební kartou, rychlým převodem a prostřednictvím GoPay peněženky lze využít pouze při objednávce učiněné prostřednictvím internetu na www.etema.cz, a to pouze v případě první platby za předplatné, vyjma opakovaných plateb platební kartou. V případě digitálního předplatného je možné hradit cenu za předplatné těmito způsoby: platební kartou (v případě opakovaného měsíčního předplatného nebo jednorázového měsíčního předplatného), SMS (v případě jednorázového digitálního předplatného) nebo bankovním převodem či na poště v případě měsíčního či ročního digitálního předplatného objednaného prostřednictvím call centra vydavatele.
Vydavatel informuje zákazníka, že GOPAY s.r.o. bude s údaji jeho platební karty GoPay nakládat podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

7.5.4 Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu vydavatele.

7.5.5 Cena za předplatné placená poštovní poukázkou typu A – pro placení ceny za předplatné platí přiměřeně bod 7.5.5 s tím, že cena za předplatné za předplatitelská období je splatná na základě předvyplněného formuláře poštovní poukázky typu A zaslaného předplatiteli v den splatnosti uvedený na poukázce. Tato poštovní poukázka musí být předplatiteli odeslána nejpozději 7 pracovních dnů před splatností ceny za předplatné.

7.5.6 Cena za předplatné placená bankovním příkazem – v případě čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy zbývající část čtvrtletí, půlroku nebo roku a další předplatitelská období jsou vždy čtvrtletí, půlrok nebo rok. Cenu za předplatné je předplatitel povinen hradit bankovním příkazem u banky vedoucí jeho účet, a to na základě avíza k platbě zaslaného vydavatelem, které je vydavatel povinen odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na avízu k platbě. U digitálního předplatného je předplatitelské období počítané od zpřístupnění elektronické verze týdeníku (čl. 2.1).

7.5.7 Cena za předplatné objednané prostřednictvím internetových stránek www.etema.cz - v případě měsíčních, čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy příslušné období s tím, že jeho počátek je určen zahájením doručování týdeníku. Cenu za předplatné je předplatitel povinen uhradit vybraným platebním nástrojem. V případě využití platební metody jednorázové platby kartou, rychlým převodem (přes internetové bankovnictví v rámci platební brány) nebo prostřednictvím  GoPay peněženky pro platbu prvního předplatitelského období bude příslušná platba provedena následně po odeslání objednávky. V případě využití platební metody poštovní poukázkou, fakturou a bankovním převodem, bude příslušná platba provedena na základě avíza k platbě zaslaného vydavatelem, které je vydavatel povinen odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na avízu k platbě. V případě objednávky předplatného prostřednictvím internetových stránek www.etema.cz může předplatitel využít i opakovanou platbu platební kartou. V takovém případě je vydavatel oprávněn provést automatické stržení částky za předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty předplatitele, kterou předplatitel zadal při platbě objednávky předplatného, a to dva dny před koncem aktuálně čerpaného zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období vydavatel tuto platbu neobdrží, bude cena za předplatné považována za neuhrazenou a předplatitel bude o této skutečnosti vyrozuměn zákaznickým centrem vydavatele.

7.5.8 U digitálního předplatného je předplatitelské období počítané od zpřístupnění elektronické verze týdeníku (čl. 2.1).

7.5.9 Předplatné učiněné prostřednictvím SMS objednávky je možné sjednat maximálně na 12 měsíců dopředu. V případě nedodržení stanoveného limitu negarantuje vydavatel předplatiteli uhrazenou cenu za předplatné učiněné nad stanovený limit.

7.5.10 Vznikne-li z jakéhokoli důvodu (např. reklamace, snížení počtu původně objednaných kusů dle čl. 4.2, přerušení dodávání týdeníku, ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o předplatném apod.) povinnost vydavatele vrátit předplatiteli cenu za předplatné nebo její část (v případě vystaveného daňového dokladu vystaví vydavatel daňový doklad – dobropis), může vydavatel započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku a to bez ohledu na její splatnost.

7.6 Placení ceny za předplatné v režimu bodu 7.4 písm. b) osobou povinnou k dani.

7.6.1 Úhrada předplatného:

a) Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného do posledního dne v měsíci, v kterém započalo doručování, nebo ihned prostřednictvím on-line platebních metod (platba kartou, rychlým převodem nebo GoPay peněženkou). Na základě úhrady předplatného v plné výši vystaví vydavatel předplatiteli daňový doklad; datem příjmu platby je připsání celé částky předplatného na účet vydavatele.

b) Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného v měsíci (nebo měsících) následujícím po měsíci, v kterém započalo doručování. V tomto případě je vystaven daňový doklad (příp. daňové doklady za každý ukončený měsíc dodávky, který nebyl do jeho ukončení zaplacený) za neuhrazené plnění v měsíci, kdy započalo doručování. Datum uskutečněného zdanitelného plnění je každý poslední den v měsíci.

c) Předplatné je považováno za uhrazené, pokud předplatitel (plátce) uvede variabilní symbol, který je jako variabilní symbol uveden na předpisu předplatného, případně na upomínce, aby systém přijatou platbu mohl jednoznačně identifikovat. U digitálního předplatného dojde ke zpřístupnění obsahu bez zbytečného odkladu po uhrazení platby na účet vydavatele.

7.7 Pro případ prodlení může vydavatel uplatnit sankční nároky s tím spojené. Úrok z prodlení činí 0,05 % denně.

7.8 V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání vydavatelem bude dlužná částka nadále vymáhána. Nezaplacení ceny za předplatné neznamená automatické ukončení dodávky.

Čl. 8 – Trvání a ukončení smlouvy o předplatném

8.1 Smlouva o předplatném se uzavírá buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Není-li doba trvání výslovně sjednána, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o předplatném musí být sjednána na dobu nejméně 2 měsíců; to neplatí u digitálního předplatného, kde se smlouva uzavírá pouze na dobu určitou jeden měsíc nebo jeden rok s tím, že může být sjednána i jako jednorázová.

8.2 Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu 3 měsíce či kratší a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce, kterou lze vypovědět pouze za splnění podmínek, viz. 5.8. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 1 měsíc počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi vydavateli nebo pozdějším dnem určeným předplatitelem ve výpovědi (rozhodný je obsah výpovědi, nikoli její označení, jako např. odhláška předplatného, žádost o ukončení doručování atd.).

8.3 Vydavatel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu 3 měsíců či kratší. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 1 měsíc počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi předplatiteli nebo pozdějším dnem určeným vydavatelem ve výpovědi.

8.4 Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud:

a) dojde ke zvýšení ceny za předplatné; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zvýšení ceny za předplatné oznámeno v souladu s bodem 7.2; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce po dobu trvání závazku, ledaže došlo ke zvýšení ceny za předplatné u daného předplatitele (bez DPH) o více než 15 %;

b) opakovaně, minimálně však 3x, v jednom kalendářním čtvrtletí nebyl předplatiteli v den vydání doručen řádně týdeník (bezvadné výtisky v odpovídajícím počtu) a tyto vady byly řádně a včas reklamovány;

c) byla smlouva o digitálním předplatném uzavřena ve smyslu ustanovení § 1820 občanského zákoníku (tedy byla uzavřena se spotřebitelem mimo prostor obvyklý pro podnikání vydavatele nebo prostředky komunikace na dálku) a nejsou splněny podmínky pro výjimku podle § 1837 písm. l), ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy. Právo na odstoupení je třeba uplatnit u vydavatele.

8.5 Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení vydavateli atd.), pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za předplatné po dobu delší než 30 dnů, pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí týdeníku (nebude možné týdeník doručovat) nebo pokud poruší podmínky užívání elektronické verze předplatného. Předplatitel je však povinen uhradit cenu za odebrané výtisky. Vydavatel bude dále postupovat dle bodu 7.8.

8.6 Ostatní zákonné či smluvené důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny.

8.7 Výpověď i odstoupení je nutno provést písemně s podpisem oprávněné osoby (u právnických osob navíc s razítkem), pokud nejde o odstoupení ze strany vydavatele v případě, kdy nedojde k úhradě dlužné částky ani po doručení upomínky k uhrazení nesplaceného závazku předplatitele; takové odstoupení může vydavatel provést i zastavením doručování.

8.8 Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedeném. Při odstoupení formou uvedenou v bodu 8.7. zaniká smluvní vztah dne, kdy vydavatel zastaví doručování týdeníku.

Čl. 9 – Závěrečná ustanovení

9.1 Úkony a oznámení předplatitele vůči vydavateli a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak, a doručovány poštou, osobně, e-mailem, telefonicky i jinak, nevyplývá-li z ostatních ustanovení upravujících smlouvu o předplatném povinnost určité formy úkonu nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob doručení dodržen, je takový úkon nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení smlouvy o předplatném). Jiná kontaktní spojení než sídlo vydavatele uvedené v části A jsou pro účely smlouvy o předplatném zveřejněna v tiráži týdeníku.

9.2 Pro doručování písemností vydavateli platí, že se provádějí prostřednictvím datové schránky nebo na adresu sídla vydavatele nebo později vydavatelem oznámenou (např. v tiráži týdeníku) předplatiteli. Doručování písemností předplatiteli se provádí na adresu plátce uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou vydavateli. V případě předplatitelů – právnických osob a podnikajících fyzických osob lze vždy doručovat písemnosti do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán. Pro doručování poštou platí, že zásilka se považuje za doručenou předáním do dispozice adresáta (např. vhozením do jeho poštovní schránky) a také tehdy, vrátí-li se odesílateli jako nedoručená (jako nevyzvednutá nebo s poznámkou pošty o nemožnosti doručení, např. „adresát neznámý“, „adresát přestěhován“, „změna adresy“ apod.).

Čl. 10 – Zvláštní ustanovení o digitálním předplatném

10.1 10.1 Digitální předplatné je zajišťováno výhradně formou zpřístupnění elektronické verze týdeníku. V rámci elektronické verze týdeníku není umožněno ukládat obsah týdeníku na disk či externí média ani tisknout obsah týdeníku.

10.2 Objednávku digitálního předplatného lze učinit prostřednictvím internetového formuláře na stránkách www.etema.cz pro čtvrtletní opakované digitální předplatné nebo jednorázové digitální předplatné, prostřednictvím callcentra vydavatele pro měsíční či roční digitální předplatné a prostřednictvím SMS pro jednorázové digitální předplatné.

10.3 Objednávka měsíčního opakovaného digitálního předplatného je účinná zaplacením příslušné ceny předplatného. Měsíční opakované předplatné je vázáno na konkrétní a platný uživatelský účet a zaplacené období. Předplatitel získá vstup do služby na jeden kalendářní měsíc, který je zároveň jednotkou zúčtovacího období. Prvním dnem zúčtovacího období je den zaplacení služby. Digitální předplatné se automaticky obnoví, pokud jej předplatitel nevypoví nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období prostřednictvím webového formuláře ve svém profilu na www.etema.cz.

10.4 Při automatické obnově digitálního předplatného podle bodu 10.3 je vydavatel oprávněn provést automatické stržení částky za digitální předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty předplatitele, kterou předplatitel zadal při platbě objednávky digitálního předplatného, a to poslední den aktuálně čerpaného zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období vydavatel tuto platbu neobdrží, bude cena za digitální předplatné považována za neuhrazenou a smlouva o digitálním předplatném automaticky skončí posledním dnem aktuálně čerpaného zúčtovacího období. O této skutečnosti bude předplatitel vyrozuměn e-mailem bez zbytečného odkladu.

10.5 Jednorázové digitální předplatné je vydavatelem poskytováno pro přístup k jednomu konkrétnímu vydání týdeníku, je omezeno na celkem 10 individuálních přístupů maximálně po dobu 1 roku. Přístup k příslušnému vydání týdeníku je realizován prostřednictvím SMS kódu nebo kuponu, který předplatitel obdrží na základě objednávky uskutečněné prostřednictvím SMS nebo internetu na www.etema.cz a zaplacení příslušné částky dostupnými platebními metodami.

10.6 Objednávkou digitálního předplatného prostřednictvím call centra vydavatele lze objednat čtvrtletní, půlroční či roční digitální předplatné. Na základě objednávky předplatitele bude vydavatelem vystavena faktura, po jejímž zaplacení bude předplatiteli zaslán objednaný počet aktivačních kódů digitálního předplatného. Den zadání aktivačního kódu je prvním dnem zúčtovacího období digitálního předplatného. Aktivační kód je předplatitel povinen zadat nejpozději do 6 měsíců po zaplacení digitálního předplatného.

10.7 Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského účtu, nejde-li o jednorázové předplatné podle bodu 10.5, Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené předplatitelem na webu www.etema.cz. K jeho vytvoření je třeba zadání křestního jména, příjmení a platné emailové adresy. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn heslem zvoleným předplatitelem. Jedinečným identifikátorem uživatelského účtu je emailová adresa, na kterou tak nelze založit více uživatelských účtů. Uživatelský účet je nepřenosný. Předplatitel se zavazuje uchovávat své heslo v tajnosti, neumožnit třetím osobám využívat digitální předplatné a využívat toto předplatné pouze pro svoji potřebu. Jedno digitální předplatné umožňuje jeden současný přístup k elektronické verzi týdeníku (mnohonásobné přihlášení není možné). Na jeden uživatelský účet lze přistupovat maximálně z pěti zařízení, jejichž identifikace je uložena v rámci uživatelského účtu. Přístup z dalších zařízení pod tentýž uživatelský účet je možný až po odstranění přebytečných nebo nepoužívaných zařízení ze seznamu v nastavení uživatelského účtu.

10.8 Vydavatel stanoví, v jakém rozsahu a za jakých podmínek bude mít předplatitel elektronické verze předplatného přístup do archivu starších čísel týdeníku. Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn tento přístup kdykoliv omezit popřípadě umožnit přístup pouze do textové verze archivu (bez grafických prvků a fotografií). Při objednávce jednorázového digitálního předplatného dle bodu 10.5 nemá předplatitel přístup do archivu.

10.9 Digitální předplatné nelze převádět, nestanoví-li vydavatel jinak.

10.10 Pokud bude služba měsíční digitální předplatné nebo roční digitální předplatné nepřístupná nebo nefunkční více než 6 hodin v součtu v průběhu jednoho kalendářního dne, a to z důvodů na straně vydavatele, bude čerpání služby vydavatelem prodlouženo o 1 kalendářní den za každý takový případ.

10.11 Vydavatel má právo dočasně odepřít přístup k digitálnímu předplatnému a uživatelským účtům nebo zařízením, které využívají pro přístup ke službě nestandardních prostředků, vytvářejí nadměrný počet konexí nebo omezují plynulý provoz služby nebo přístup ke službě ostatním uživatelským účtům nebo zařízením.

10.12 Vydavatel upozorňuje předplatitele na to, že pokud dodávka digitálního předplatného bude zahájena se souhlasem předplatitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, nemá předplatitel právo od ní odstoupit.

Část C

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o předplatném upravující službu předplatného v době od 1. 1. 2018 a účinnost těchto všeobecných podmínek se stanoví na dobu neurčitou.

2. Vydavatel může tyto všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v případě:

a) změny rozsahu, periodicity či doby šíření týdeníku,

b) změny v doručování týdeníku způsobené např. změnou smluvního partnera,

c) změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,

d) změny výkladu příslušných právních předpisů,

e) změn, provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo

f) nepředvídatelných změn na trhu.

Změna bude oznámena podle volby vydavatele zpravidla zveřejněním v týdeníku, nebo odesláním příslušné informace a znění změny podmínek, případně úplného znění těchto podmínek ve vhodném formátu (např. .PDF nebo .HTML) na kontaktní e- mailovou adresu předplatitele či jiným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí alespoň 45 dní.

3. V případě, že předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny. V případě, kdy předplatitel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí.

4. Ustanovení předchozího odstavce se neuplatní pro smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce; pokud příslušný předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit a tuto skutečnost sdělí vydavateli nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny, zůstávají pro příslušnou smlouvu o předplatném v účinnosti stávající všeobecné obchodní podmínky. V případě, kdy předplatitel ve shora uvedené lhůtě vydavateli svůj nesouhlas se změnou nesdělí, platí, že se změnou souhlasí.

5. Vydavatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu všeobecných obchodních podmínek, s níž nebude spojeno právo předplatitele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude předplatitel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

6. Vydavatel je oprávněn kdykoliv změnit přílohu č. 1, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do této doby.

7. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem/plátcem odchylující se od těchto všeobecných podmínek mají přednost.

8. Informujeme spotřebitele, kterým prodáváme výrobky nebo poskytujeme služby, že mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz).

9. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 občanského zákoníku se mezi stranami neužijí. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

PŘÍLOHA č. 1 k všeobecným podmínkám pro předplatné týdeníku TÉMA

Povinné údaje objednávkového kuponu

1. Doručovací adresa:

a) Příjmení a jméno / Název firmy b) Ulice a číslo domu

c) PSČ a obec

d) Telefon

e) Datum narození

f) Dotaz na přístup ke schránce

2. Počet výtisků

3. Rozsah předplatného

4. Způsob platby:

a) Poštovní poukázka typu A

b) Faktura

c) Bankovní převod

d) platební karta (s možností využití opakované platby)

e) peněženka GoPay

f) rychlý převod

5. Frekvence plateb: jednorázově, měsíční, kvartální, půlroční, roční

6. IČ a DIČ (v případě osob povinných k dani, v souladu se zákonem o DPH č. 235/2004 Sb.)

7. Adresa plátce
a) fyzické osoby - v případě, že není totožná s adresou doručovací
b) právnické osoby nebo osoby povinné k dani
- fakturační adresa (sídlo)
- korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů v případě, že je odlišná od fakturační

8. Podpis – v případě učinění objednávky písemně, osobně

9. Podpis a razítko – u právnických osob (v případě učinění objednávky elektronicky e- mailovou poštou se zaručeným elektronickým podpisem)

10. E-mailová adresa. V případě vyplnění e-mailové adresy dává plátce souhlas se zasíláním dokladů na tuto adresu ve fermátu PDF.

Nepovinné údaje

11. Datum zahájení doručování

12. Podpis – v případě učinění objednávky elektronicky e-mailovou poštou

Nevíte si rady?

Napište nám

Zákaznická linka225 555 777